21/07/2024

Athens News

Lajme ne shqip nga Greqia


Pajtueshmëria me taksat është e lartë pasi tatimpaguesit paguajnë 8.5 nga 10 euro gjithsej në kohë pavarësisht inflacionit FPAtatimi mbi të ardhurat dhe borxhi ΕΝΦΙΑ.

Të dhënat e AADE treguan se në vitin 2023, mbledhja e taksave më bazë (FPA, tatimi mbi të ardhurat personale/korporative dhe ΕΝΦΙΑ) arriti në 84.51%. Normat e pajtueshmërisë tatimore u stabilizuan ndjeshëm krahasuar me një vit më parë, duke arritur në 83,3% (2,8% më shumë nga viti 2020).

Bizneset janë bërë më të përpiktë në pagesat e tyre pasi paguajnë me shpejtësi 9 nga 10 euro tatimin mbi të ardhurat, pasuar nga pagesa e FPA, shkalla e arkëtimit të së cilës arrin në 85%. Individët që paguajnë 75.91% të tatimit mbi të ardhurat në kohë janë performuesit më të keq, pasi mijëra familje strehohen në skemën fikse dhe 24 këste për t’i “i dhënë vetes një shans për të marrë frymë”.

Bazuar në të dhënat e pajtueshmërisë tatimore të AADE-së sipas kategorive, mund të nxirren përfundimet e mëposhtme:

  • Tatimi mbi të Ardhurat e Korporatave: Nga 6,765 miliardë euro, 6,091 miliardë euro janë paguar në kohë, që do të thotë se shkalla e pagesës në kohë të tatimit mbi të ardhurat e korporatave është 90,03%. Në dhjetor, nga 901,55 milionë euro, 805,96 milionë euro ose 89,4% janë paguar në afat.
  • FPA: Nga 16,111 miliardë euro, qeveria arkëtoi 13,677 miliardë euro, d.m.th. shkalla e përfundimit ishte 84.87%. Në dhjetor, shuma për t’u paguar ishte 1,032 miliardë euro, por shuma që arriti në thesarin e shtetit ishte 897,47 milionë euro, që do të thotë se norma e pagesës në kohë ishte 86,91%.
  • Tatimi mbi të ardhurat personale. Normat e arkëtimit në këtë kategori janë përshpejtuar në krahasim me vitet e mëparshme. Shkalla e pagesës në kohë ishte 75.91%, nga 74.69% në 2022, pasi tatimpaguesit paguanin 2.815 miliardë euro nga një total prej 3.709 miliardë euro, duke lënë një diferencë prej 894 milionë eurosh në borxhe. Në dhjetor, shkalla e pajtueshmërisë tatimore arriti në 73.12% pasi tatimpaguesit kanë paguar 369.15 milionë euro nga gjithsej 504.85 milionë euro.
  • Taksa e pronës ΕΝΦΙΑ: arkëtimi u rrit në 79.49% nga 77.22% në 2022. Nga 2,272 miliardë euro të grumbulluara janë paguar 1,806 milionë euro. Në muajin dhjetor, shuma e paguar nga tatimpaguesit ishte 179,29 milionë euro, ndërsa borxhi total ishte 226,83 milionë euro, që do të thotë 79,04% e detyrimeve të paguara në kohë.Source link

Verified by MonsterInsights